قصه از اینجا شروع شد که بعد از سریال fringe دنبال یه سریال برای دنبال کردن میگشتم و یه سری به آثار ج. ج آبرامز زدم و از بین شون Person Of interest رو انتخاب کردم ...

تو فصل دوم فک کنم یه اپیزودی از سریال خیلی جذبم کرد و باعث شد خودم رو توش احساس کنم ... به قدری اون قسمت روم تاثیر گذاشت که حد نداشت و پریشب با دیدن اپیزود 21 ام سریال دوباره یاد یکی از اتفاقات زندگی ام افتادم که هیچ وقت فراموشش نمیکنم ... هیچ وقت ...


ای کاش ...